Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Fort Evenementen (FEV) Evenementenbureau voor het boeken van evenementen gevestigd te Muiden.
 2. Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met FEV overeenkomsten sluit waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen FEV en de opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop.
 4. Gast(en): Iedere natuurlijke persoon die door opdrachtgever is toegelaten tot het gebruikmaken van diensten van FEV.
 5. Handbagage: De bagage, die een gast als gemakkelijk mee te voeren en draagbare zaken bij zich heeft.
 6. Het schip: Ieder schip dat FEV bij de uitvoering van de overeenkomst inzet.
 7. De locatie: Iedere locatie die FEV bij de uitvoering van de overeenkomst inzet

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, correspondentie, offertes en overige precontractuele relaties tussen FEV en opdrachtgevers.

Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door FEV zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

De overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van FEV en opdrachtgever en treden in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van FEV en/of opdrachtgever.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op werkzaamheden of andere rechtshandelingen van alle natuurlijke- en rechtspersonen, waarvan FEV, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

Artikel 3: Gasten

De opdrachtgever is vrij te bepalen wie gast zal zijn. De opdrachtgever staat er voor in dat iedere gast de bepalingen in deze voorwaarden in acht neemt en naleeft.

De opdrachtgever vrijwaart FEV voor alle aanspraken, of vorderingen die gasten op FEV maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van FEV uitgesloten zou zijn, als ware die gasten aan deze voorwaarden gebonden.

Artikel 4: Verplichtingen FEV

Uit hoofde van de overeenkomst rust op FEV een inspannings-verplichting om de organisatie van de in de overeenkomst overeengekomen evenement uit te voeren.

Te allen tijde is FEV en/of de betrokken kapitein bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om het vervoer te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen.

Ingeval van een windkracht van 7 Bft of meer wordt niet uitgevaren.

In al deze gevallen zal FEV trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing.

De opdrachtgever kan een evenementenverzekering afsluiten ter dekking van eventuele extra kosten die aan een alternatief verbonden kunnen zijn.

Indien FEV en/of de betrokken kapitein één van de bovengenoemde

beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (één van) de gasten, zullen ten gevolge daarvan gemaakte en te maken kosten van FEV door opdrachtgever worden vergoed.

Indien het geboekte schip en/of de locatie onverhoopt niet beschikbaar is, zal FEV zich inspannen een vergelijkbaar ander schip en/of locatie in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is FEV gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, in welk geval FEV eventuele aanbetalingen zal restitueren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, behoudens bij opzet of grove schuld.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

In een offerte/overeenkomst zal een totaalbedrag voor een evenement zijn vermeld. Dat totaalbedrag kan ook een vóórcalculatie bevatten van bepaalde kosten (zoals cateringkosten en dergelijke).

50% van het geoffreerde bedrag dient bij aanvaarding van de opdracht te worden voldaan. 50% van het geoffreerde bedrag 2 weken vóórdat het evenement plaatsvindt. Het eventuele restant zal in rekening worden gebracht, zodra de kosten, waarvoor een nacalculatie noodzakelijk is, bekend zijn.

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank/-giro afschriften van FEV aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens FEV heeft voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf dat moment,  tot aan de dag van volledige betaling, is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 2% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van FEV op volledige schadevergoeding.

Alle (buiten) gerechtelijke kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek van FEV telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is FEV gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever en gasten

Opdrachtgever en gasten moeten de van overheidswege en door FEV gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. De opdrachtgever staat er voor in dat de gasten deze voorschriften in acht nemen en de aanwijzingen van de kapitein en/of eventmanager opvolgen en zal zorg dragen dat één persoon op een schip en/of locatie daarop aangesproken kan worden door de kapitein en/of eventmanager. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is FEV gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of het vervoer terstond te staken.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijn gasten op de hoogte zijn van:

 • De vooraf gecommuniceerde veiligheidsvoorschriften;
 • De vooraf gecommuniceerde “huisregels” aan boord van een schip en/of de locaties waaronder
 • Beperkingen ten aanzien van de bagage die een gast mee mag nemen (uitsluitend handbagage);
 • De plaats waar handbagage dient te worden opgeborgen;
 • Het feit dat iedere gast de aanwijzingen van de kapitein en/of eventmanager heeft op te volgen.

Gasten en hun handbagage mogen geen hinder veroorzaken op het schip en/of de locatie

De opdrachtgever en gasten mogen geen gevaarlijke stoffen bij zich dragen, geen alcoholische consumptieartikelen meenemen. Gasten dienen de aanwijzingen ten aanzien van kleding en schoeisel op te volgen ten einde beschadiging van het schip/de locatie  te voorkomen.

Artikel 7: Klachten

De opdrachtgever en/of zijn gasten zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk (tijdens het evenement) aan FEV en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat FEV nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

Artikel 8: Opschortingsrecht  FEV

Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de opdrachtgever van zijn verplichtingen geeft FEV onder alle omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst en van al FEV’s overige rechten jegens de opdrachtgever, uitsluiting van aansprakelijkheid van FEV voor schade daaronder begrepen.

In dit opschortingrecht is begrepen het recht van FEV om gasten of een aantal van de gasten de toegang tot het schip/de locatie te weigeren. In geval van verzuim zijn alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens FEV direct opeisbaar.

Artikel 9: Overige Rechten FEV

De toegang tot het schip, de locatie, de passagierswachtruimten en toegangsinrichtingen en dergelijke, alsook het vervoer en de horecadiensten kunnen door FEV zonder opgave van redenen worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, schade c.q. hinder dreigt, dan wel in geval van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de opdrachtgever, uitsluiting van aansprakelijkheid van FEV voor schade daaronder begrepen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid FEV

De schadevergoeding, die FEV mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van afdeling 3 van titel 10 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, is beperkt tot een bedrag van € 136.000 per gast. In het geval dat de schadeloosstelling wordt bepaald in de vorm van een rente mag het gekapitaliseerde bedrag een bedrag van  € 136.000 per gast niet te boven gaan. FEV is nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, immateriële schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies of de beschadiging van handbagage.

FEV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook, voor, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de overeengekomen aanvang- en eindtijd dan ook.

FEV is niet aansprakelijk voor schade aan zaken die door gasten aan boord/op de locatie zijn gebracht en waarvan FEV, indien zij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord/op locatie zou hebben toegelaten.

Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een vordering tot schadevergoeding.

Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de gast, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen.

Indien FEV bewijst dat schuld of nalatigheid van de gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van FEV daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

De personen die ten behoeve van of uit naam van FEV werkzaam zijn of activiteiten ontplooien, verkrijgen daarmee niet een rechtstreekse opdrachtrelatie met de opdrachtgever, doch vallende onder de overeenkomst en ook de aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden zijn op hen van toepassing.

Indien personen, van wier hulp FEV bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van opdrachtgever of gasten diensten bewijzen, waartoe FEV niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van opdrachtgever en/of gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid opdrachtgever en gasten

Indien opdrachtgever of gasten of hun handbagage schade aan FEV berokkenen, zijn opdrachtgever en de gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan FEV te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het schip/de locatie als voor schade aan de zich daarin bevindende goederen en/of personen. Voorts geldt dit artikel eveneens voor schade, die opdrachtgever en/of de gasten of hun handbagage berokkenen aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het schip en/of locatie bevinden, indien FEV tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.

Opdrachtgever kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van gasten beroepen en vrijwaart FEV voor alle handelingen van zijn gasten.

Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van FEV.

De opdrachtgever is verplicht aan FEV de schade te vergoeden die FEV lijdt doordat gasten, door welke oorzaak dan ook, niet tijdig ten vervoer aanwezig zijn.

Artikel 12: Ontbinding

Behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging van FEV is aangegeven, kan een opdrachtgever de overeenkomst niet opzeggen of ontbinden.

Indien de opdrachtgever:

 1. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dat niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld; of
 2. een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of over dracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;

of

enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens FEV na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;

 1. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
 2. wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

FEV is in de vorige paragraaf genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

en/of

 1. enig door de opdrachtgever aan FEV verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen

en/of

 1. alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 13: Overmacht

Indien FEV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is FEV gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, laat dat onverlet het recht van FEV op betaling van reeds verrichte prestaties, voordat sprake was van overmacht. FEV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting heeft FEV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de overmacht voor langere tijd voortduurt.